B

Bạn yêu thích nấu nướng, thường xuyên tham khảo các công thức mới gặp rắc với cách chuyển đỗi định lượng.

Làm thế nào để đo lường chính xác các nguyên liệu khô ?

 • Cân các nguyên liệu là phương pháp chính xác nhất
 • Sử dụng các dụng cụ đo lường chuẩn: Cup hay spoon

Sử dụng thước hay vật thẳng để gạt ngang khi dùng cup

Nên trộn đều bột, hay đường, hay bột cacao trước khi do lường

Cách chuyển đổi đơn vị English sang Metric

 • Độ Fahrenheit sang Celsius: °C= (°F – 32) /1.8
 • Độ Celsius sang Fahrenheit: °F =°C × 1.8 + 32
 • Inches sang centimeters: Inch X 2.54
 • Ounces sang grams: oz X 28.35
 • Pounds sang kilograms: lbs X 0.454
 • Cups sang milliliter: Cup X 236.59
 • Pints sang liters: Pint X 0.473
 • Quarts sang liters Quart X 0.946

Dry Measurement

 • Pinch = 1/16 teaspoon
 • Dash = 1/8 teaspoon or less
 • 1 teaspoon=1/3 tablespoon=5 ml
 • 3 teaspoons = 1 tablespoons=15 ml
 • 2 tablespoons = 1/8 cup or 1 ounce
 • 4 tablespoons=1/4 cup
 • 5 tablespoons+1 teaspoon = 1/3 cup
 • 10 tablespoons+2 teaspoons = 2/3 cup
 • 8 tablespoons = ½ cup
 • ½ cup + 2 tablespoons= 5/8 cup
 • 12 tablespoons hay ½ c + ¼ c = ¾ cup
 • 16 tablespoons = 1 cup
 • Zest of ½ lemon rind = 3/8 oz = 1 tablespoon
 • Zest of ¼ orange rind = 3/8 oz = 1 tablespoon
Fluid Measurement
 • 1 cup = 8 fl.ounces=237 ml
 • 2 cups = 1 pint=16 oz= 473 ml (0.473 liters)
 • 4 cups = 2 pints = 1 qt = 32 fl. oz.= 946 ml (0.946 liters)
 • 4 quarts = 1 gallon

 

Facebooktumblr