C

Cùng với sự bùng nổ của các công cụ Ai hỗ trợ công việc của con người thì mình cũng có tìm hiểu thử xem có thể ứng dụng gì hai công cụ này trong việc tìm hiểu về food photography hay không

Một trong những rào cản ban đầu khi ban bước chân vào lĩnh vực mới  là có quá nhiều thứ mói để tìm hiểu, đôi khi ngôn ngữ các diễn đạt bạn dùng không phù hợp trong ngành mới này khiến cho việc nhập môn trở nên khó khăn hơn

Với sự ra đời của ChatGPT bạn có thể dùng ngôn ngưc tự nhiên của mình để trò chuyện và hỏi các vấn đề mà mình thắc mắc.

Ví dụ:

Bạn hỏi chatgpt có thể tạo gợi ý một setup cho buổi chụp food, mô tả chi tiết về góc máy, phong cách nghệ thuật, màu sắc, background. ánh sáng… ChatGPT sẽ trả lời và dùng Midjourney AI để tạo hình ảnh, kết quả như sau:

Artisanal Delight:

Camera angle: Slightly angled from above

Style: Artistic and handcrafted

Decade: 2010s

Pantone: Bold and earthy hues

Background: Textured concrete wall with visible brushstrokes Lighting setup: Soft and dreamy with a touch of natural light Props: Handmade pottery plates and organic cotton napkins Mood: Handmade and natural

“Glamorous Dinning”

Camera Angle: High-angle

Artistic Style: Glamorous

Pantone: Black (#000000) and Gold (#FFD700)

Texture Background: Shiny, black surface with gold accents

Light Setting: Soft, warm light with subtle shadows

Props List: crystal glasses, gold utensils, and a black tablecloth with gold trim

Giúp bạn tìm hiểu được nhũng thứ gì đi cạnh nhau sẽ liên quan với nhau, một cách trực quan và có vẻ đáng tin cậy hơn việc bạn tự tìm hiểu thế nào là “Glamorous Dinning” khi mới bắt đầu

 

Facebooktumblr